Obchodné podmienky

               

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľom webu je www.pello.sk

Pello s.r.o.
so sídlom :
Nad Zámkem 395 ,
Kamenice 251 68

IČO : 015 51 981 , DIČ : CZ 015 51 981
vedená u Mestského súdu v Prahe , v obchodnom registri oddiel C , vložka 208273 , e - mail : michal.skarba@pello.cz , telefón : +420 775 326 002  ďalej len " predávajúci " .

2. ODBER TOVARU
Všetky práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho sa riadia Občianskym zákonníkom , Obchodným zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení .
Spôsob platby :
Prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti dobierkou pri prevzatí tovaru
V hotovosti pri dodaní tovaru dodávateľom

3. DODACIA LEHOTA
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prepravnou spoločnosťou , najdlhšie však 20 dní od prijatia objednávky.
Ak by bol dodávateľ nútený túto dobu predĺžiť , bude o tom zákazníka informovať . Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu , ktorú zákazník uviedol pri objednaní prevzatie tovaru.
Tovar bude dodaný predávajúcim , spoločnosťou Pello s.r.o. Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí . Spotrebiteľovi bude vysvetlený spôsob používania výrobku.
Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje , že dorazil mechanicky nepoškodený . Skontrolujte , či tovar obsahuje daňový doklad a návod na použitie výrobku.

4. ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA
Záručná doba vychádza z Obchodného a Občianskeho zákonníka , je stanovená na 24 mesiacov ( ak nie je v záručnom liste uvedené inak) a pre podnikateľské subjekty ( živnostníkov, právnické osoby , všetkým , ktorým bolo pridelené IČO ) sa záručná doba určuje podľa Obchodného zákonníka . Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.
Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list , potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade , že záručný list neexistuje , slúži ako záručný list daňový doklad .
Návod na použitie nemusí byť vždy súčasťou dodávky – napr. u výrobkov so všeobecne známym spôsobom použitia. Naopak u zložitejších zariadení je nutné mať návod k dispozícii , aby mohol byť výrobok uvedený do prevádzky predpísaným spôsobom.

Zánik záruky
Záruka sa nevzťahuje na vady a poruchy spôsobené mimoriadnymi udalosťami , najmä na :
a ) mechanické , tepelné , chemické a ďalšie poškodenie spôsobené činnosťou užívateľa
b ) neodborné zaobchádzanie , obsluha či skladovanie
c) vady spôsobené živelnou katastrofou
d ) vady spôsobené úpravou , opravou alebo zmenami , ktoré boli vykonané užívateľom alebo inou nepovolanou osobou
e ) úmyselné poškodenie alebo použitie , ktoré je v rozpore s návodom na použitie , alebo obvyklým spôsobom použitia
f ) používaním tovaru v podmienkach , ktoré sú v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
g ) poškodením vonkajšími vplyvmi alebo živlami
h ) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo opotrebením ,
i ) porušením ochranných pečatí a nálepiek (ak na výrobku sú )
j ) tovar poškodený zapojením odporujúcim príslušným normám

Reklamácia
V prípade , že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu , ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním , ale vadou samotného výrobku , má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru . Reklamácia tovaru sa riadi reklamačným poriadkom a bez zbytočných odkladov . Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní .
Pri reklamácii sa odporúča najprv telefonicky alebo e - mailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na postupe pri reklamovaní tovaru .
V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov , ktoré vznikli na jeho strane ( pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu , pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že  z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa ) .

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade , že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania . Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti , má ďalej v súlade s § 53 , ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru ( bez udania dôvodu ) .
Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamžiku odoslania tovaru , a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru . Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe .
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu , že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší , vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia .
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak , že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi , a to elektronicky na emailovú adresu info@pello.cz alebo podaním písomného oznámenia na adresu dodávateľa .
Pri odstúpení prosíme uviesť číslo objednávky , variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru . Pre vrátenie plnej čiastky musí byť tovar zaslaný späť dodávateľovi v neporušenom stave , nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu).
V prípade , že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena , ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená , je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.
Ak zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť , a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vracia finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA
Všetky osobné údaje poskytnuté predávajúcemu sú dôverné a nie sú poskytované tretím osobám , pokiaľ to nie je nutné k bezproblémovému doručeniu tovaru . ( tým sa myslí poskytnutie adresy príslušnému dopravcovi ) .
Súhlas s uložením dát do databázy internetových stránok www.pello.cz dáva kupujúci predávajúcemu odoslaním registrácie .

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom . Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť .